+91-4828-274944

Banner Image
Banner Image
Banner Image
   >> നിങ്ങളുടെ വിസ്മയ ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റ് വിജയകരമായ രണ്ടാം വാർഷികത്തിലേക്ക്.........<<, വാർഷികം പ്രമാണിച്ച് നിങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുന്ന ഓരോ 500 രൂപയ്ക്കു മുകളിലുള്ള പർച്ചേസിനും സമ്മാന കൂപ്പണുകൾ ലഭ്യമാണ്. കൂടാതെ നിരവധി സമ്മാനങ്ങളും. എല്ലാവർക്കും വിസ്മയ ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റിന്റെ ക്രിസ്മസ് പുതുവത്സര ആശംസകൾ.

Love Customers

Provide best possible service ever

Best prices

Lowest Price Guaranteed

100% satisfaction

100% Satisfied Customers

Welcome to Vismaya

“Vismaya Hypermarket was inaugurated by Hon.MLA Mr.P.C.George on the X"mas eve of 2015 (24th Dec.) in the presence of the Honorable dignitaries, It has come a long way in giving the customers of the area a world class shopping experience. Strategically located in the valley of the High range to cater to the needs of the adjoining three districts, this state of the art Hypermarket is combination of value and variety. An initiative by Mr. Vinu P. Vidyadharan, a Prominent NRI Businessman from the area, this market reflects the global retailing in the local scenario; a discerning gift for the people...[+ Read More]

Vismaya Festivals

Celebrate this Festival Season with Vismaya

Our Brands

Various Brands of Items in Vismaya